Αυτή η πολιτική, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), παρέχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο www.goilikos.com (εφεξής ο «Ιστότοπος»). Αυτή η πολιτική μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην εταιρική στρατηγική.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)
Δεδομένων (ΥΠΔ) Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η ILIKOS Drug Development Solutions LTD με έδρα στην Κύπρο. e-mail. info@goilikos.com (εφεξής, «ILIKOS» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων»).

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΥΠΔ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:info@goilikos.com

2. Σκοποί, νομική βάση και περίοδοι διατήρησης των δεδομένων

Δεδομένα πλοήγησης

Τα συστήματα πληροφοριών και οι διαδικασίες λογισμικού στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του Ιστότοπου αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως μέρος της τυπικής λειτουργίας τους. Η μετάδοση τέτοιων δεδομένων είναι εγγενές χαρακτηριστικό των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Τέτοια στοιχεία δεν συλλέγονται με σκοπό να συσχετιστούν με αναγνωρίσιμα υποκείμενα δεδομένων. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή/και τα ονόματα τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες αυτού του ιστότοπου, τις διευθύνσεις URI (ενιαίου αναγνωριστικού πόρου), τον χρόνο αποστολής των αιτημάτων, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή ενός δεδομένου αιτήματος προς τον διακομιστή, το μέγεθος επιστρεφόμενου αρχείου, έναν αριθμητικό κωδικό που σχετίζεται με την κατάσταση απόκρισης του διακομιστή (πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, σφάλμα κτλ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη λήψη ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία τους. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ευθύνης σε περίπτωση που διαπραχθεί κάποιο ηλεκτρονικό έγκλημα κατά του ιστότοπου. Η νομική βάση των παραπάνω δραστηριοτήτων επεξεργασίας είναι το νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.
 

Οικειοθελής παροχή δεδομένων

Καμία σελίδα στον ιστότοπο της ILIKOS δεν θα σας ζητήσει να παρέχετε προσωπικά στοιχεία σε έντυπα αιτήσεων.
 

Cookies

Τα cookies επιτρέπουν τη βασική λειτουργικότητα του ιστότοπου, λειτουργίες όπως τα καρότσια αγορών του ηλεκτρονικού εμπορίου, και χρησιμοποιούνται επίσης και για άλλους σκοπούς, όπως η παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών. Η ILIKOS δεν συμμετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες και δεν παρακολουθεί τα δεδομένα των χρηστών, καθώς ο χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο.
 

3. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ILIKOS ελέγχει και διαχειρίζεται αποκλειστικά τον ιστότοπο της ILIKOS. Η ILIKOS δεν αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες την επεξεργασία οποιουδήποτε είδους δεδομένων χρήστη του ιστότοπου.

Εάν αρχίσουν να συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αυτή η πολιτική απορρήτου θα τροποποιηθεί και θα αναφέρει τα τρίτα μέρη στα οποία ενδεχομένως να κοινοποιηθούν τα δεδομένα.

Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο των δεδομένων στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ILIKOS στη διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@goilikos.com
 

4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ε.Ε.

Στον ιστότοπο της ILIKOS δεν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός της ΕΕ.
 

5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Αν και δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, η ILIKOS κατανοεί ότι στην περίπτωση που επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που τον/την αφορούν, να διαγράψει δεδομένα, να διορθώσει ανακριβή δεδομένα, να εμπλουτίσει ελλιπή δεδομένα, να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, καθώς και να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του/της, εφόσον υφίσταται έννομο συμφέρον εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα του/της σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρει απρόσκοπτα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και να αναζητήσετε άλλα μέσα προστασίας τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε γραπτώς με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ILIKOS στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@goilikos.com
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»)

Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στον ιστότοπο της ILIKOS δεν είναι απαραίτητη. Δεν απαιτείται συνδρομή ή εγγραφή για καμία υπηρεσία του ιστότοπου.
 

Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αρχίσουν να συλλέγονται, η ILIKOS, ως Yπεύθυνος Eπεξεργασίας Δεδομένων, θα τροποποιήσει την παρούσα πολιτική και θα παράσχει σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα τρίτων να επεξεργαστούν τα δεδομένα. Εάν οριστούν εξωτερικά μέρη για την επεξεργασία των δεδομένων, η ILIKOS θα διασφαλίσει ότι θα λάβουν επαρκείς οδηγίες επεξεργασίας και ότι τα εξωτερικά μέρη συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατόπιν γραπτού αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@goilikos.com, η ILIKOS θα παρέχει τη λίστα των εξωτερικών παραληπτών, εάν υπάρχουν.
 

Διαβίβαση δεδομένων εκτός της Ε.Ε.
Στον ιστότοπο της ILIKOS δεν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός της ΕΕ.
 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Αν και δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, η ILIKOS κατανοεί ότι στην περίπτωση που επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που τον/την αφορούν, να διαγράψει δεδομένα, να διορθώσει ανακριβή δεδομένα, να εμπλουτίσει ελλιπή δεδομένα, να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, καθώς και να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του/της, εφόσον υφίσταται έννομο συμφέρον εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα του/της σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρει απρόσκοπτα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και να αναζητήσετε άλλα μέσα προστασίας τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε γραπτώς με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ILIKOS στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@goilikos.com
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»)
 

Ποιες κατηγορίες δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Η ILIKOS δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπό της.
 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Οι τρέχουσες δραστηριότητες και οι εταιρικοί στόχοι της ΙLIKOS δεν απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του εταιρικού της ιστότοπου.
 

Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι τρέχουσες δραστηριότητες της ILIKOS δεν απαιτούν την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον εταιρικό ιστότοπό της.
 

Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ILIKOS δεν επεξεργάζεται επί του παρόντος δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω τρίτων αποδεκτών. Εάν αλλάξουν οι στόχοι και οι πολιτικές της ILIKOS, η πολιτική απορρήτου θα ενημερωθεί αναλόγως.
 

Διαβίβαση δεδομένων εκτός της Ε.Ε.

Στον ιστότοπο της ILIKOS δεν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός της ΕΕ.
 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων και εφόσον τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που τον/την αφορούν, να διαγράψει δεδομένα, να διορθώσει ανακριβή δεδομένα, να προσθέσει ελλιπή δεδομένα, να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, καθώς και να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του/της, εφόσον υφίσταται έννομο συμφέρον εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα του/της σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρει απρόσκοπτα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και να αναζητήσετε άλλα μέσα προστασίας τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας γραπτώς με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@goilikos.com