Εξωτερική ανάθεση και διαχείριση προμηθευτών

Η εξωτερική ανάθεση είναι ένας βασικός παράγοντας για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, και συχνά η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η εύρεση παρόχου αλλά η εύρεση του κατάλληλου παρόχου. Η ILIKOS αξιοποιεί σχεδόν 15 χρόνια εμπειρίας και συνεργασιών στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία με σκοπό τον μετριασμό των κινδύνων, προτείνοντας παρόχους καλά ευθυγραμμισμένους με τις ανάγκες σας σε θέματα λειτουργικής δομής, τεχνογνωσίας και επιχειρηματικού μοντέλου. Οι Πελάτες μας επωφελούνται από το επίπεδο κατανόησης που διαθέτουμε όσον αφορά το σύνολο των φάσεων ανάπτυξης, τις μακροχρόνιες σχέσεις, τη σαφή επικοινωνία, τις ανταγωνιστικές τιμές και τους καλύτερους όρους συμβάσεων.

Για εσάς, μια προσεκτική και οικονομικά συνετή εταιρεία, ποιες είναι οι επιμέρους εργασίες, ποιοι οι συγκεκριμένοι τομείς και ποιες οι επιχειρηματικές διαδικασίες που πρέπει να αναθέσετε; Τι μπορείτε να διατηρήσετε σε εσωτερικό επίπεδο χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα ποιότητας και συμμόρφωσης; Σε ποιο μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης πρέπει να στραφείτε; Σε πλήρες ή σε τμηματικό; Ποια πλεονεκτήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη δυνητική αξιοποίηση της συνεργασίας σας με εξειδικευμένο οργανισμό κλινικών ερευνών;

 

Στρατηγική εξωτερικής ανάθεσης

Η ILIKOS σάς παρέχει καθοδήγηση προκειμένου να εξασφαλίσετε ένα μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης που να ευθυγραμμίζεται με την εταιρική σας δομή, τους χρηματοοικονομικούς πόρους και τους αναπτυξιακούς σας στόχους. Μια ισχυρή στρατηγική εξωτερικής ανάθεσης αρχίζει από τα σωστά ερωτήματα:

- Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και ποιοι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι;

- Έχουν εντοπιστεί όλες οι επιλογές εξωτερικής ανάθεσης καθώς και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός;

- Είναι προτιμότερη μια προσέγγιση βάσει έργου έναντι μιας προσέγγισης βάσει όγκου;

- Έχουν εντοπιστεί προληπτικά οι κίνδυνοι μιας εξωτερικής ανάθεσης;

- Έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλληλοι δίαυλοι αξιολόγησης και επικοινωνίας;

Προσδιορισμός καταλληλότητας, επιλογή και διαχείριση προμηθευτών

Ως νεοσύστατη ή αναδυόμενη εταιρεία βιοεπιστημών επικεκτρώνεστε στην πρόοδο των δυνατοτήτων του προϊόντος σας από τη φάση της ανάπτυξης στα θετικά αποτελέσματα για τους Ασθενείς. Η αλληλεπίδραση με πολυάριθμους παρόχους υπηρεσιών καθιστά ευκολότερη την απόκλιση από τις προτεραιότητες και την εμπλοκή σε δυσνόητες κλαδικές ορολογίες, μορφές προτάσεων και προϋπολογισμών και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων καθώς και σε δυσμενείς όρους.

Η ILIKOS μπορεί να σας βοηθήσει να επινοήσετε και να εφαρμόσετε μια στρατηγική για:

- προσδιορισμό καταλληλότητας, αξιολόγηση και επιλογή, με αποτελεσματικό τρόπο, των κατάλληλων παρόχων για τις ανάγκες σας, τη φάση ανάπτυξης και τις θεραπευτικές ενδείξεις.

- δημιουργία ισχυρών διαδικασιών διαχείρισης προμηθευτών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν εταιρικές πληροφορίες, μετρικά στοιχεία απόδοσης, πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας/πολιτικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

- ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων, που θα αποφέρουν υγιείς, μακροχρόνιες συνεργασίες.

Στρατηγική σύναψης συμβάσεων

Οι βραχυπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι αναπτυξιακοί σας στόχοι, το μέγεθος του έργου σας, η διάρκειά του, η φάση ανάπτυξης και η ικανότητα ενός συγκεκριμένου παρόχου να καλύψει μία ή περισσότερες ανάγκες αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιλογή της σωστής στρατηγικής σύναψης συμβάσεων.

Η συνεργασία σας με την ILIKOS θα σας επιτρέψει να προσεγγίσετε τις σημαντικές αυτές αλληλεπιδράσεις με τη σωστή κατανόηση πάνω στους κλαδικούς όρους, τους κινδύνους, τα μοντέλα σύναψης συμβάσεων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, ώστε να είστε σε θέση να εξασφαλίσετε δίκαιους όρους και να μεγιστοποιήσετε την αξία της επένδυσής σας.

Χάρη στην τεχνογνωσία μας, οι Πελάτες μας μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση έως και 30%, εξασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερα χρονοδιαγράμματα και όρους.