Εταιρική ανάπτυξη

Σε έναν κλάδο που διέπεται από αυστηρές ρυθμίσεις, οι αλλαγές των κατευθυντήριων γραμμών συχνά διαταράσσουν τους παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας των εταιρειών βιοεπιστημών. Οι υπηρεσίες εταιρικής ανάπτυξης που προσφέρουμε έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους Πελάτες μας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, καθιερώνοντας μια βιώσιμη επιχειρησιακή δομή που διατηρείται εύκολα και προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Προορατική προσέγγιση

Η εταιρική στρατηγική επηρεάζει άμεσα τη συνολική απόδοση. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας, ακόμα και για τεχνοβλαστούς ή νεοφυείς επιχειρήσεις, να καθορίζουν ένα μακροπρόθεσμο εταιρικό σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει στρατηγικά ζητήματα και ευκαιρίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα της επιχείρησης. Θεσπίζοντας μια αξιόπιστη επιχειρησιακή δομή που συμπληρώνει τη στρατηγική κλινικής ανάπτυξης, οι Πελάτες μας θέτουν τα θεμέλια για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

Υπηρεσίες

- Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας (SOP)

· Αξιολόγηση

· Ανάπτυξη

· Υλοποίηση

· Δοκιμή και συνεχής έλεγχος

- Έλεγχος των τρεχουσών SOP σε σχέση με τους υφιστάμενους κανονισμούς

- Προσδιορισμός του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου και της στρατηγικής εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους

- Καθιέρωση ενός δικτύου στρατηγικών εταιρικών σχέσεων προσαρμοσμένο στις επιχειρηματικές σας ανάγκες

- Ανάλυση της αγοράς, αξιολόγηση των αναδυόμενων τάσεων του κλάδου και προσδιορισμός των στρατηγικών εταιρικών αναγκών

- Προσδιορισμός επιχειρησιακής δομής που στοχεύει στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων