Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Διαχείριση Πελατών

Διαθέτοντας βαθιά κατανόηση του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του κλάδου μας, και ένα μακρύ και επιτυχημένο ιστορικό ανάπτυξης και διατήρησης σχέσεων, έχουμε δημιουργήσει ένα δοκιμασμένο και αποτελεσματικό μοντέλο χαμηλού κινδύνου, που στηρίζει τις αναπτυξιακές προσπάθειες μικρών εξειδικευμένων Οργανισμών Κλινικών Ερευνών και εγκαταστάσεων κλινικών ερευνών.

 

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Προτείνουμε και εφαρμόζουμε εξαιρετικά εξατομικευμένες λύσεις για την αντιμετώπιση κρίσιμων εργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων:

- Κατάρτιση και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών προσαρμογών

- Άμεσες/έμμεσες δραστηριότητες ανάπτυξης επιχειρήσεων

- Διαχείριση λογαριασμών πριν/μετά την ανάθεση

- Διαπραγμάτευση συμβάσεων/πρόγραμμα τιμολόγησης

- Υποστήριξη της διαδικασίας υλοποιησιμότητας και της ανάπτυξης προτάσεων

- Υποστήριξη πελατών και διαχείριση σχέσεων

Διαχείριση Πελατών

Η διαχείριση λογαριασμών σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα και τη μακροχρόνια φύση της σχέσης που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας. Εκτελώντας αυτόν τον ρόλο και παραμένοντας αναπόσπαστο μέλος της ομάδας σας, αναλαμβάνουμε να είμαστε το κύριο σημείο επαφής για εσάς και δημιουργούμε μια αξιόπιστη σχέση συμβούλου με τους πελάτες μας, στηρίζοντας έτσι τις προσπάθειες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

- Ελέγχουμε διεξοδικά τις Συμφωνίες Κλινικών Δοκιμών και τις Κύριες Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών

- Διασφαλίζουμε ότι τα επιμέρους στάδια της τιμολόγησης είναι στενά συνδεδεμένα με τις δραστηριότητες της έρευνας

- Διασφαλίζουμε ότι η χρονική απόσταση μεταξύ της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων και της τιμολόγησης είναι ελάχιστη

- Δρούμε προνοητικά ως προς τα πιθανά προβλήματα και τις λύσεις τους

- Συμμετέχουμε σε ουσιαστικές συζητήσεις με τους Πελάτες, με στόχο την αξιολόγηση νέων δυνατοτήτων συνεργασίας

- Παρακολουθούμε τα τιμολόγια που βρίσκονται σε εξέλιξη όταν χρειάζεται και κοινοποιούμε την πρόοδο σε εσωτερικό επίπεδο

- Παρακολουθούμε στενά τα χρονοδιαγράμματα της έρευνας + την επίδρασή της στο συνολικό πρόγραμμα της έρευνας

Σχέση με τους Πελάτες και Υποστήριξη

Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των εσόδων στο πλαίσιο μιας πολύ ανταγωνιστικής βιομηχανίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθεί μια βασική λίστα Πελατών μαζί με ένα σχέδιο για κάθε περίπτωση με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων.

- Εστίαση στο τρέχον πεδίο δραστηριοτήτων του Πελάτη και τις απαιτούμενες υπηρεσίες

· Καθορισμός εστίασης Θεραπευτικού Τομέα, μελλοντικά ορόσημα ανάπτυξης, οικονομική θέση/ενημερώσεις

· Κοινοποίηση μελετών περίπτωσης, δημόσιες σχέσεις και ενδιαφέρουσες ιστορίες επιτυχίας

- Στρατηγική ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με τις δυνατότητες και την ανάπτυξη

- Ορισμός συναντήσεων 2 φορές ετησίως με σκοπό τη συζήτηση σχετικά με τη σχέση, την εξέλιξή της και τις επικείμενες ανάγκες

- Ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με δραστηριότητες και σημαντικές νέες προσλήψεις